Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Ngày 05/9/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 317/QĐ-SNV phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục-đào tạo UBND H.Côn Đảo năm học 2017-2018
Ngày 31/8/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 315/QĐ-SNV phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục-đào tạo UBND H.Châu Đức năm học 2017-2018
Ngày 01/9/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 316/QĐ-SNV ngày 01/9/2017 phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở TT&TT năm 2017
Ngày 21/8/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 294/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục-đào tạo UBND TP. Bà Rịa năm học 2016-2017
Ngày 16/8/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 289/QĐ-SNV phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục-đào tạo UBND H.Xuyên Mộc năm 2016-2017
Ngày 10/8/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 281/QĐ-SNV phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn Sở Lao động-Thương Binh và xã hội năm 2017
Ngày 10/8/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 284/QĐ-SNV phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục chăn nuôi và thú y thuộc Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn
Ngày 27/7/2017, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức tại Ban quản lý cảng Bến Đầm năm 2017 lần 2
Ngày 20/7/2017, Sở Nội vụ ra Quyết định 246/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Văn phòng đăng ký đất đai-Sở TNMT năm 2017
Ngày 20/7/20117, Sở Nội vụ ra Quyết định 245/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND H.Long Điền năm 2017
Ngày 24/7/2017, Sở Nội vụ ra Quyết định 249/QĐ-SNV phê duyêt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở TN-MT năm 2017
Ngày 17/7/2017, Sở Nội vụ ra Quyết định số 236/QĐ-SNV về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND H.Long Điền năm 2017
Ngày 17/7/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 235/QĐ-SNVphê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban quản lý Rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn năm 2017
Ngày 10/7/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 228/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND H.Tân Thành năm 2017 (lần 2)
Ngày 05/7/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 218/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức sự nghiệp thuộc Sở Văn hoá và Thể thao năm 2017
Ngày 27/6/2017, sở Nội vụ ban hành Quyết định 199/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án giao thông khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải tỉnh BVRT. Chi tiết xem tài liệu đính kèm
Ngày 22/6/2017, sở Nội vụ ban hành Quyết định 196/QĐ-SNV ngày 22/6/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Chi tiết xem tài liệu đính kèm
Ngày 22/6/2017, sở Nội vụ ban hành Quyết định số 195/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Ngày 19/6/2017, sở Nội vụ ban hành Quyết định số 191/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tại Trung tâm Hội nghị tỉnh