Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Lịch kiểm tra công tác CCHC và thực hiện hoạt động KSTTHC tháng 6 năm 2020
Ngày 02/6/2020, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực công tác Cải cách hành chính) ban hành Thông báo số 149/TB-SNV về Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tháng 6 năm 2020

 

 

Các cơ quan, đơn vị; thời gian và địa điểm kiểm tra:
- Sở Công thương: ngày 10/6/2020.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: ngày 17/6/2020.
- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Đức: ngày 24/6/2020.
Thời gian: 01 ngày, buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.
Địa điểm: Tại trụ sở các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.
 
Chi tiết xem tại: Thông báo số 149/TB-SNV