Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Hướng dẫn tổ chức hủy tài liệu hết giá trị
Ngày 12/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4719/UBND-SNV về hướng dẫn tổ chức, thực hiện hủy tài liệu hết giá trị

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

Công văn số 4719/UBND-SNV