Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP CÔNG CHỨC THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC BRVT
Ngày 04/5/2020, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 59/TB-UBND về triệu tập công chức tham dự vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức BRVT

 

 

Chi tiết xem tại Thông báo số 59