Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Hướng dẫn đề cương báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổng kết công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020; Sở Nội vụ hướng dẫn đề cương báo cáo. Chi tiết theo Văn bản số 482/SNV-CCHC ngày 17/4/2020.

 

 

 

 Link tổng hợp toàn bộ đề cương