Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Triệu tập thí sinh tham dự kì thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2019
Ngày 13/3/2020, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 27/TB-HDNN về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kì thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2019

 

 

 

Nội dung chính: Danh sách thí sinh; Thời gian tổ chức ôn thi; Thời gian tổ chức kì thi 

Nội dung chi tiết  Thông báo số 27/TB-HDNN

 

Liên kết: DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐIỀU KIỆN