Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch về Tổ chức xét thăng hạng chức danh giáo viên các cấp học trên địa bàn tỉnh
Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch số 180, 181, 182, 183/KH-UBND về Tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Phô thông trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

Chi tiết xem tại các file đính kèm

Kế hoạch số 180/KH-UBND 

Kế hoạch số 181/KH-UBND 

Kế hoạch số 182/KH-UBND 

Kế hoạch số 183/KH-UBND