Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kết quả tuyển dụng Công chức hành chính tỉnh BR-VT năm 2018
Ngày 15/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2716/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả tuyển dụng Công chức hành chính tỉnh BR-VT năm 2018

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Quyết định số 2716/QĐ-UBND