Thông tin cần biết Thông tin cần biết

THÔNG BÁO: kết quả điểm phúc khảo thi công chức hành chính 2018
Ngày 02/10/2019, Hội đồng tuyển dụng ban hành Thông báo số 133/TB-HĐTD về kết quả điểm phúc khảo thi công chức hành chính 2018

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm: 

 

Thông báo số 133/TB-HĐTD