Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Rà soát danh sách đã đăng ký và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng đối với CÔNG CHỨC và VIÊN CHỨC hành chính 2019
Ngày 16/9/2019, Sở Nội vụ ban hành các Văn bản đề nghị đăng ký và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng đối với đối tường CÔNG CHỨC và VIÊN CHỨC hành chính 2019

 

 

 

 

Chi tiết xem tại các file đính kèm

***Văn bản 1194/SNV-CCVC Rà soát danh sách đã đăng ký và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng đối với CÔNG CHỨC hành chính 2019

Biểu mẫu kèm VB 1194

*** Văn bản 1195/SNV-CCVC Rà soát danh sách đã đăng ký và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng đối với VIÊN CHỨC hành chính 2019

Biểu mẫu kèm VB 1195