Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

UBND chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo Thông báo 2011-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy; Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo

 

 

Nội dung như sau:

1. Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương:

- Tổ chức quán triệt nghiêm túc Thông báo kết luận nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc. Xây dựng giải pháp cụ thể để phát huy những mặt đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính; tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

- Giáo dục, nhắc nhỡ đối với cán bộ, công chức, viên chức nêu cao ý thức phục vụ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; thực thi công vụ, nhiệm vụ theo đúng chức trách được giao trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

- Khắc phục dứt điểm tình trạng hồ sơ trễ hẹn, quá hẹn, sai sót trong quá trình giải quyết hồ sơ; chỉ đạo công chức một cửa phải tiếp nhận tất cả các hồ sơ của người dân, doanh nghiệp khi đáp ứng yêu cầu của bộ thủ tục hành chính; trong quá trình thụ lý, giải quyết, nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết, các Sở, ban, ngành phải có trả lời bằng văn bản, đảm bảo tất cả hồ sơ đăng ký giải quyết thủ tục hành chính đều phải có văn bản trả lời.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục hành chính đã công bố; các thủ tục thường xuyên có hồ sơ trễ hẹn do tính phức tạp, cần thêm thời gian thì phải tham mưu điều chỉnh hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp, thông tin và cam kết chính xác thời gian hẹn trả kết quả.

- Triển khai hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4, trong đó cần công bố công khai rõ ràng, đầy đủ về quy trình, cách thức thực hiện trực tuyến, thời gian nhận kết quả, xử lý nghiêm các trường hợp người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến nhưng không thực hiện tiếp nhận để giải quyết kịp thời; nhận hồ sơ trực tuyến nhưng không xử lý mà chờ đợi hồ sơ giấy mới tiến hành giải quyết; tiếp nhận hô sơ và trả kết quả đối với hồ sơ trực tuyến không thông qua đầu mối Bộ phận một cửa để theo dõi.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, tác phong giao tiếp, ứng xử; đặc biệt là những người làm công tác tại Bộ phận một cửa. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ để phát hiện và khen thưởng, quy hoạch, phát triển những cá nhân tiêu biểu; xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện chưa tốt.

2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát cơ sở vật chất, trụ sở tiếp công dân cấp huyện và các xã, phường, thị trấn để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và bổ sung trang thiết bị để đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong năm 2019. Hoàn thiện và đưa vào vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền quan tâm bố trí ngân sách để mua sắm trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận một cửa, bộ phận tiếp công dân các cấp, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

4. Giao Sở Nội vụ:

- Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy để trình Hội đồng nhân dân tỉnh nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Bộ phận một cửa và giải quyết khiếu nại, tố cáo các cấp.

- Phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu giải quyết các vướng mắc liên quan đến nhân lực làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp; mời các chuyên gia tâm lý, người có kinh nghiệm, kỹ năng ứng xử để nói chuyện, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức một cửa, công chức tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về kỹ năng tiếp công dân, nắm bắt tâm lý xã hội, cách xử lý các tình huống phát sinh đạt hiệu quả. Kịp thời tham mưu khen thưởng, động viên, tôn vinh những cán bộ, công chức được dân khen, phục vụ dân tốt.

5. Giao Sở Thông tin và truyền thông:

- Tham mưu UBND tỉnh giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ xây dựng cổng thanh toán trực tuyến của tỉnh để chính thức đưa vào thực hiện trong năm 2019 theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Có giải pháp cụ thể thực hiện kết nối phần mềm một cửa các cấp với trục kết nối, liên thông của tỉnh để phục vụ cho hoạt động của Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và cổng thanh toán trực tuyến trong năm 2019.

6. Giao Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trụ sở làm việc của Trung tâm phục vụ hành chính công, Ban Tiếp công dân tỉnh.

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn