Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân (SIPAS) đối với sự phục vụ của các CQHCNN năm 2019
Ngày 03/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

Kế hoạch số 128/KH-UBND