Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Hướng dẫn đăng ký, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
Ngày 06/8/2019, Sở Nội vụ có Văn bản số 993/SNV-CCVC về hướng dẫn đăng ký, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

 

Chi tiết xem tại các file đính kèm

Văn bản số 993/SNV-CCVC

Các mẫu đăng ký ĐTBD 2020