Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019
Ngày 10/7/2019, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 220/QĐ-SNV về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

 

Quyết định số 220/QĐ-SNV