Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Từ 1-7, chỉ tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua phương tiện điện tử
(baobariavungtau) Cục Thuế tỉnh cho biết: Kể từ ngày 1-7, Cục Thuế tỉnh chỉ tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua phương tiện điện tử (trừ những loại hồ sơ chưa được Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hỗ trợ). Hồ sơ khai thuế được gửi qua bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa sẽ không được cơ quan Thuế tiếp nhận. Người nộp thuế (NNT) hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hồ sơ khai thuế chưa nộp hoặc chậm nộp so với hạn nộp theo đúng quy định.

 

Khi thực hiện nộp hồ sơ khai thuế điện tử, NNT sẽ nhận được 2 thông báo, bước 1 về việc cơ quan thuế "Tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử" của NNT (được trả chậm nhất trong vòng 15 phút sau khi NNT gửi hồ sơ khai thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế); bước 2 về việc cơ quan thuế "Chấp nhận/Không chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử" của NNT (được trả ra trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trả thông báo bước 1). NNT được xem là hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế điện tử sau khi nhận được thông báo bước 2 là "Chấp nhận". Trường hợp nhận được thông báo bước 2 là "Không chấp nhận" thì NNT thực hiện điều chỉnh hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn trên thông báo và gửi lại hồ sơ khai thuế đã điều chỉnh/bổ sung cho cơ quan thuế, nếu NNT không điều chỉnh/bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn, thì NNT vẫn chưa được cơ quan thuế ghi nhận là hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế. 

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, việc thay đổi tiếp nhận hồ sơ khai thuế này nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế và triển khai các dịch vụ điện tử phục vụ NNT trong giao dịch trong cơ quan Thuế.

PHAN HÀ - baobariavungtau