Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Dự thảo Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 2019
Ngày 11/6/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 761/SNV-CCHC đề nghị góp ý dự thảo nội dung Bộ chỉ số CCHC theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

 

 

 

Chi tiết xem tại các file đính kèm:     Công văn số 761/SNV-CCHC

Bảng 1 - Cấp Sở

Bảng 2 - Cấp Huyện 

Bảng 3 - cấp Xã