Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 2018
Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 914/QĐ-UBND về phe duyêt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển Công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018

 

 

 

Nội dung xem tại các file đính kèm

Quyết định số 914/QĐ-UBND

Danh sách thí sinh đủ điều kiện: 306 trường hợp

Quyet dinh 914_ds du dieu kien thi tuyen Cong chuc_Ngach Chuyen vien

Quyet dinh 914_ds du dieu kien thi tuyen Cong chuc_Ngach Can su

Danh sách thí sinh KHÔNG đủ điều kiện: 21 trường hợp

Quyet dinh 914_ds thi sinh KHONG du dieu kien thi Cong chuc