Tin tức Tin tức

Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phiên bản 1.0
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phiên bản 1.0.

 

Được xây dựng theo mô hình của Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là cơ sở để đưa ra các quyết định đầu tư triển khai chính quyền điện tử kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đảm bảo tính kết nối liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí và đạt được mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bao gồm 6 kiến trúc thành phần:

(1) Kiến trúc nghiệp vụ: mô tả các nghiệp vụ cần thiết đáp ứng hoạt động của các cơ quan hành chính trong khối chính quyền của tỉnh.

(2) Kiến trúc ứng dụng: xác định các ứng dụng và các dịch vụ để hỗ trợ các nghiệp vụ của chính quyền đã được định nghĩa trong kiến trúc nghiệp vụ. Danh mục các ứng dụng và dịch vụ cần xây dựng phân theo các nhóm: Nhóm ứng dụng xây dựng môi trường làm việc điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành; Nhóm ứng dụng thuộc hệ thống giao dịch điện tử; Nhóm ứng dụng thuộc hệ thống tác nghiệp điện tử; Nhóm ứng dụng khác.

(3) Kiến trúc thông tin, dữ liệu: xác định dữ liệu sẽ dùng để hỗ trợ cho các dịch vụ và nghiệp vụ. Danh mục cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cần xây dựng bao gồm các nhóm: các cơ sở dữ liệu quốc gia; các hệ thống thông tin quy mô toàn quốc theo lộ trình chung của Chính phủ và Bộ ngành; các cơ sở dữ liệu chuyên ngành quy mô toàn tỉnh; các hệ thống thông tin cơ bản và hệ thống thông tin nền của tỉnh.

(4) Kiến trúc công nghệ: xác định các công nghệ, nền tảng sẽ được triển khai để cung cấp môi trường phát triển ứng dụng, hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ và quản lý dữ liệu.

(5) Kiến trúc an toàn và an ninh thông tin: xác định cơ chế an toàn thông tin cho các thành phần cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu và các hệ thống ứng dụng trên cơ sở tuân thủ Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; các Chỉ thị về bảo mật, an toàn thông tin của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông.

(6) Các tiêu chuẩn công nghệ thông tin áp dụng cho Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin, tiêu chuẩn đánh giá các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng, tiêu chuẩn tích hợp, chia sẻ dữ liệu, an toàn thông tin, nhân lực công nghệ thông tin,... theo quy định tại thời điểm triển khai từng nội dung cụ thể của chính quyền điện tử.

Lộ trình triển khai theo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phân thành 02 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1 (2016 – 2020) tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng hạ tầng dùng chung và nền tảng tích hợp, kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin quy mô cấp tỉnh (LGSP); Xây dựng nền tảng mở và các hệ thống công nghệ thông tin lõi; Triển khai các phần mềm ứng dụng cơ bản dùng chung trong hệ thống các cơ quan nhà nước phục vụ chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp; Triển khai một số phần mềm ứng dụng chuyên ngành tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Phối hợp Bộ ngành trung ương xây dựng các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quy mô quốc gia, ngành, lĩnh vực.

- Giai đoạn 2 (từ năm 2021 trở): Tiếp tục hoàn chỉnh việc xây dựng chính quyền điện tử tỉnh và hướng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (các lĩnh vực: công nghiệp, logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, quản lý và dự đoán môi trường, khí tượng, thủy văn,…) đồng thời hướng tới xây dựng đô thị thông minh.

(Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh)