Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC (lần 2)
Ngày 24/01/2019, Sở Nội vụ đã có Công văn số 120/SNV-CCVC về việc đề nghị đóng góp dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 9942/UBND-SNV ngày 03/10/2018 về việc triển khai Thông tư số 36/2018/TTBTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức chi đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh theo quy định.


Ngày 06/12/2018, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1799/SNV-CCVC về việc đóng góp dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý.
 

Chi tiết xem tại file đính kèm: Công văn số 120/SNV-CCVC kèm Bảng tổng hợp ý kiến

Các Văn bản dự thảo kèm theo