Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Triển khai Công văn số 6028/BNV-CCVC ngày 06/12/2018 của Bộ Nội vụ về không thực hiện bổ nhiệm chức danh "Hàm"
Ngày 14/01/2019, Sở Nội vụ có Văn bản số 54/SNV-CCVC về không thực hiện bổ nhiệm chức danh "Hàm"

 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo Công văn số 12933/UBND-VP ngày 18/12/2018, Sở Nội vụ sao gửi Công văn số 6028/BNV-CCVC ngày 06/12/2018 của Bộ Nội vụ để các đơn vị, địa phương được biết./.

Chi tiết xem tại file đính kèm: Văn bản số 54/SNV-CCVC