Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

THỰC HIỆN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NĂM 2018
Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 13252/UBND-SNV về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2018

 

 

Nội dung chi tiết xem tại File đính kèm

Công văn số 13252/UBND-SNV

Các mẫu 1, 2, 3, 4, 5 kèm theo Công văn 13252/UBND-SNV

Các Mẫu 1, 2, 3 theo Quy định 26

Các Mẫu 1, 2 theo Hướng dẫn 09

Các Mẫu 1, 2, 3 theo Nghị định 56