Thông tin cần biết Thông tin cần biết

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TỈNH BR-VT NĂM 2018
Ngày 12/12/2018, Hội đồng thi nâng ngạch có Thông báo số 125/TB-HĐNN về kết quả thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh BRVT năm 2018

 

Nội dung Thông báo xem tại file đính kèm:

Thông báo số 125/TB-HĐNN

Thông tin về phúc khảo kết quả thi:

- Thời gian nhận đơn phúc khảo trong vòng 15 ngày từ ngày ra Thông báo số 125/TB-HĐNN

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi

- Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Sở Nội vụ tỉnh BRVT

Sở Nội vụ