Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW
Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 12607/UBND-VP về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW

 

 

Thực hiện Văn bản số 5954/BNV-TCBC ngày 05/12/2018 của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Văn bản số 12607/UBND-VP

Văn bản số 5954/BNV-TCBC