Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC
Ngày 06/12/2018, Sở Nội vụ có Văn bản số 1799/SNV-CCVC về đề nghị góp ý Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

 

 

Chi tiết dự thảo xem tại các file đính kèm

Văn bản số 1799/SNV-CCVC

Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh

Phụ lục thuyết minh