Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng CCHC, Cải thiện các chỉ số CCHC, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
Ngày 12/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2856/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS), chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 và các năm tiếp theo.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm và quán triệt kết quả các Chỉ số CCHC năm 2017 của tỉnh, Sở Nội vụ đã phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung phân tích các hạn chế trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2856/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS), chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI)  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 và các năm tiếp theo để tiếp tục duy trì, phát huy được những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế trong thực hiện công tác CCHC, giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, địa phương thực hiện.

Việc ban hành Kế hoạch trên nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện CCHC, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện các chỉ số CCHC, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần của các chỉ số đã có cải thiện trong năm 2017 (Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Chỉ số tham gia người dân ở cơ sở, kiểm soát tham nhũng, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công…). Tập trung cải thiện các chỉ số thành phần giảm điểm (thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao, báo cáo định kỳ, chất lượng văn bản và xử lý văn bản trái pháp luật, chất lượng CBCCVC và tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, bố trí CBCCVC đúng theo vị trí việc làm, chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính…)

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tập trung quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ như:

- Chủ động đề ra các biện pháp, phân công trách nhiệm và nhiệm vụ với nguyên tắc "Rõ việc - rõ người - rõ trách nhiệm - rõ thời gian - rõ hiệu quả" cho các phòng, ban, đơn vị chủ trì, phối hợp và cho từng CB,CC,VC để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác CCHC hàng năm, giai đoạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh và nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cần tập trung xác định rõ sự cần thiết ban hành văn bản và hiệu quả, tính khả thi sau khi ban hành văn bản QPPL với mục tiêu nâng cao chất lượng văn bản ban hành, đồng thời thực hiện quy trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân, ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và đánh giá tác động của chính sách. Báo cáo kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai với Bộ, ngành chủ quản.

- Triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 18/5/2018 về thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 2018. Thường xuyên quán triệt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ phục vụ, tác phong làm việc, chuẩn mực đạo đức công vụ nhất là những bộ phận, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) với người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại phòng chuyên môn trừ những TTHC không tiếp nhận và trả kết quả tại một cửa theo quy định.

- Thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Tăng cường các giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền, hướng dẫn để người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên internet, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; kiên quyết thực hiện để giảm số lần đi lại của người dân và doanh nghiệp khi đến cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết công việc, từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

- Công khai, minh bạch cơ chế, chính sách, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương; UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện công khai thu, chi ngân sách cấp xã theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11ngày 20/4/2007 Kiểm soát chặt chẽ và có giải pháp phòng ngừa hành vi tham nhũng, nhất là trong các lĩnh vực như chi tiêu ngân sách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh...

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững và Đề án đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân về y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường, điện, đường giao thông.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền, chất lượng trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chính quyền địa phương các cấp từ các huyện, thị xã, thành phố đến các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm quy định tiếp dân hàng tuần, hàng tháng; đồng thời có trách nhiệm giải trình, trả lời người dân trước những vấn đề khúc mắc của địa phương theo thẩm quyền. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn địa bàn các khu dân cư.

Ông Lê Ngọc Linh – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia chương trình Cải cách hành chính và cuộc sống.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Nội vụ tiếp tục làm đầu mối trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Kịp thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, thực hiện các giải pháp có hiệu quả trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

Với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó phân rõ trách nhiệm thực hiện, thời gian, nguồn lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 và các năm tiếp theo sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh các năm tiếp theo.

                                                                      Ngô Minh Dũng – Sở Nội vụ