Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông báo xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh BR-VT năm 2018
Căn cứ Quyết định 238/QĐ-SNV ngày 11/7/2018 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Trung tâm Công nghệ Thông in và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018

 

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh BR-VT Thông báo xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Nội dụng cụ thể theo file đính kèm

Thong bao Trung tam CNTT 2018