Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Trung tâm Văn hoá thông tin thể thao TPVT
Ngày 06/4/2018, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 88/QĐ-SNV về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Trung tâm Văn hoá thông tin thể thao TPVT

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Quyết định số 88/QĐ-SNV