Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Kế hoạch Công tác Văn thư lưu trữ năm 2018 của tỉnh BR-VT
Ngày 02/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch Công tác Văn thư lưu trữ năm 2018 của tỉnh

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Quyết định số 294/QĐ-UBND