Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Đăng ký chỉ tiêu và danh sách dự thi nâng ngạch công chức năm 2018
Ngày 29/01/2018, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 130/SNV-CCVC về đăng ký chỉ tiêu và danh sách dự thi nâng ngạch công chức năm 2018

Nội dung xem tại file đính kèm

Văn bản số 130/SNV-CCVC

Mẫu danh sách đăng ký