Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Điều chỉnh phê duyệt nhu cầu tuyền dụng Viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở NN&PTNT lần 2 năm 2017
Ngày 24/01/2018, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 31/QĐ-SNV về điều chỉnh phê duyêt nhu cầu tuyền dụng Viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở NN&PTNT lần 2 năm 2017 (thay thế Quyết định số 430/QĐ-SNV ngày 30/11/2017)

Nội dung xem tại file đính kèm:

Quyết định số 31/QĐ-SNV