Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Triển khai chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính PAR INDEX 2017 cấp tỉnh
Thực hiện Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 và Quyết định số 22/QĐ-BNV ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ có Văn bản số 63/SNV-CCHC ngày 17/01/2018 đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện việc tự chấm điểm các tiêu chí, lĩnh vực theo thẩm quyền.

 

Chi tiết xem tại:

Phân công chấm điểm: Văn bản số 63/SNV-CCHC

Quyết định 2948/QĐ-BNV

Phụ lục 2 mẫu phụ lục báo cáo cấp tỉnh