Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Hướng dẫn tự chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2017 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
Ngày 30/10/2017, Sở Nội vụ có Văn bản số 1384/SNV-CCHC Hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2017.

Nội dung xem tại tài liệu đính kèm:

 

Nội dung Văn bản 1384/SNV-CCHC kèm phụ lục

Nội dung hướng dẫn Tài liệu kiểm chứng (gồm 4 bảng, áp dụng cho 4 khối đơn vị)