Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Chương trình hành động Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) Của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017- 2020.
Ngày 16/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2922/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) Của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017- 2020.

Để Chỉ số PAPI của tỉnh được nâng cao và duy trì ổn định qua các năm, nhằm đạt được mục tiêu của tỉnh đề ra là xây dựng nền hành chính tỉnh dân chủ, trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn,

Chương trình hành động PAPI của tỉnh BRVT đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tại 06 lĩnh vực, và phân công nhiệm vụ cụ thể tại Bảng phân công Chi tiết.

Nội dung Chương trình và Chi tiết phân công tại file đính kèm: Quyết định 2922/QĐ-UBND