Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Xuyên Mộc năm 2017
Ngày 16/10/2017, UBND huyện Xuyên Mộc ban hành Thông báo số 603/TB-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

Nội dung Thông báo số 603/TB-UBND