Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp năm 2017
Ngày 16/10/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 374/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương năm 2017

Nội dung Quyết định 374/QĐ-SNV