Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao năm 2017
Ngày 11/10/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 362/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở VHTT năm 2017

Nội dung Quyết định 362/QĐ-SNV