Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí thuộc Sở Y tế 2017
Ngày11.10.2017 Sở Nội vụ ban hành Quyết định 366/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí thuộc Sở Y tế 2017

Nội dung Quyết định 366/QĐ-SNV