Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông báo xét tuyển Viên chức thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông năm 2017
Nội dung Thông báo xét tuyền tại file đính kèm

Thông báo số 29/TB-TTNTTT&TT