Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP. Vũng Tàu
Ngày 28.9.2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 341/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP. Vũng Tàu

Nội dung Quyết định 341/QĐ-SNV