Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế 2017
Ngày 28.9.2017 Sở Nội vụ ban hành Quyết định 342QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2017

Nội dung Quyết định 342QĐ-SNV