Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo UBND H.Côn Đảo 2016-2017
Ngày 05/9/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 317/QĐ-SNV phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục-đào tạo UBND H.Côn Đảo năm học 2017-2018

Quyết định 317/QĐ-SNV