Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2017
Ngày 01/9/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 316/QĐ-SNV ngày 01/9/2017 phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở TT&TT năm 2017

Quyết định 316/QĐ-SNV