Biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu báo cáo

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2017
Sở Nội vụ dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, địa phương năm 2017. Đề nghị các đơn vị có ý kiến đóng góp để triển khai thực hiện trong năm 2017

Công văn đề nghị góp ý

Dự thảo Bộ chỉ số:

Biểu 1 - cấp Sở

Biểu 2  - cơ quan Trung ương

Biểu 3 - cấp huyện

Biểu 4 - cấp xã

 

Kết quả góp ý vui lòng gửi về Sở Nội vụ trước ngày 07/9 nqua hệ thống eOffice, mail công vụ bằng file điện tử./.

Chi tiết liên hệ Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ: (0254) 3 857673 - 3 524465.

Email: cchc@baria-vungtau.gov.vn ; caicachhanhchinhbrvt@gmail.com