Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục-đào tạo UBND TP. Bà Rịa 2016-2017
Ngày 21/8/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 294/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục-đào tạo UBND TP. Bà Rịa năm học 2016-2017

Nội dung Quyết định 294/QĐ-SNV