Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục-đào tạo UBND H.Xuyên Mộc 2016-2017
Ngày 16/8/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 289/QĐ-SNV phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục-đào tạo UBND H.Xuyên Mộc năm 2016-2017

Nội dung Quyết định 289/QĐ-SNV