Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn Sở Lao động-Thương Binh và xã hội 2017
Ngày 10/8/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 281/QĐ-SNV phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn Sở Lao động-Thương Binh và xã hội năm 2017

Nội dung Quyết định 281/QĐ-SNV