Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn 2017
Ngày 10/8/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 284/QĐ-SNV phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục chăn nuôi và thú y thuộc Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn

Nội dung Quyết định 284/QĐ-SNV