Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng viên chức Văn phòng đăng ký đất đai-Sở TNMT năm 2017
Ngày 20/7/2017, Sở Nội vụ ra Quyết định 246/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Văn phòng đăng ký đất đai-Sở TNMT năm 2017

Nội dung Quyết định 246/QĐ-SNV