Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND H.Long Điền năm 2017
Ngày 20/7/20117, Sở Nội vụ ra Quyết định 245/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND H.Long Điền năm 2017

Nội dung Quyết định 245/QĐ-SNV