Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở TN-MT năm 2017
Ngày 24/7/2017, Sở Nội vụ ra Quyết định 249/QĐ-SNV phê duyêt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở TN-MT năm 2017

Nội dung Quyết định 249/QĐ-SNV